#
மருத்துவமுகாம்
#
CONDUCTED DISTRICT CHESS COMPETITION
#
Happy School
#
Blood Donation camp organized by Rotaract Clubs of Excel Bussiness School and Commerce and Science College.
#
விழுப்புரம் சென்ரல் ரோட்டரி சங்கம் சார்பாக சிறப்பாக பணியாற்றிய 32 ஆசிரிய பெருமக்களுக்கு
#
Rotary Club Of Salem Cosmos Signature Project ROTREE DAY & THUIMAI VARAM
#
ZONE - 11 NATION BUILDER AWARD CEREMONY
#
மருத்துவ முகாம்
#
பசுமைவிகடன் விழுப்புரம்ரோட்டரிசங்கம் இனைந்து நடத்திய விளைச்சலைக் கூட்டும்
#
Rotary Club Of Salem Cosmos Organised Motivation Camp for Students of Notre Dame Of Holly Cross School
#
Rotary Club Of Salem Cosmos Interact Club Installation at Notre Dame Of Holly Cross School
#
Happy School Project by Rotary Club Of Salem Cosmos at Adharsh Thai Special School.
#
Rotary Club Of Salem Cosmos District Governor Official Visit
#
Rotary Club Of Salem Cosmos Blood Donation Camp at London Ortho Speciality Hospital
#
Rotary Club Of Salem Cosmos Signature Project - Rota Sports at Sindhi Hindu School
#
Rotary Club Of Salem Cosmos Celebrated Auditor Day
#
Rotary Club Of Salem Cosmos Celebrated Doctor's Day
#
Rotary Club Of Salem Cosmos Signature Project - Rota Sports at Municipal Primary School
#
Rotary Club Of Salem Cosmos Scholarship Project
#
Rotary Club Of Salem Cosmos Installation Ceremony
#
Signature Project - Annapurna Day
#
Rotary Club Of Salem Cosmos Happy School Project at Municipal Primary School